เจ้าหน้าที่

นางสาวพยอม เกิดบรรดิษฐ
เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน

นายบุญมา ทะศรี
นักการ

นางสุดตา ทะศรี
แม่บ้าน