ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562
1. สาขาวิชาช่างยนต์
2. สาขาวิชาการบัญชี
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. สาขาวิชาการตลาด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563
1. สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์
2. สาขาวิชาการบัญชี
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
4. สาขาวิชาการตลาด