ข้อมูลด้านผู้เรียนและสำเร็จการศึกษา
ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลผู้เรียน ปีการศึกษา 2563

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

ทวิศึกษา

รวม

ปวช.1

119

0

0

119

ปวช.2

88

0

0

88

ปวช.3

92

0

0

92

รวม ปวช.

379

0

0

379

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

รวม

ปวส.1

0

55

55

ปวส.2

0

71

71

รวม ปวส.

0

126

126