งานหลักสูตรและการสอน
งานหลักสูตรและการสอน

ดร.อาริยา  ธีรธวัช
อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์

นายไพวัลย์   เข็มมี
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวสมประสงค์  ข้อยุ่น
หัวหน้างานพัฒนาหักสูตร

มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้

          ๑จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับ โครงสร้างของหลักสูตร

          ๒จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการจัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยว

          ๓จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน

          ๔. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานใบ้สอดคล้องกับนโยบาย  ความต้องการของ ตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

          ๕. จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะใน การประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงภารหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

          ๖. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา

          ๗. ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบ การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต
          ๘.
 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนใบ้ตรงตามหลักสูตร
          ๙.
 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและ จัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
          ๑๐.
 รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียน การสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
          ๑๑.
 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
          ๑๒.
 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
          ๑๓.
 ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
          ๑๔.
 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย