พื้นฐานสามัญ

นายศราวุฒิ สมใจ
หัวหน้าแผนกวิชาพื้นฐานสามัญ
หัวหน้าพื้นฐานสามัญ

นางสาวดวงดาว บุบผา
อาจารย์แผนกวิชาพื้นฐานสามัญ

นางสาวนรัตฌ์ภมล วงค์วรรณ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวกมลวรรณ เพียชิน
อาจารย์แผนกวิชาพื้นฐานสามัญ