พื้นฐานสามัญ

นายนครินทร์ อภัยวงศ์
หัวหน้าแผนกวิชาพื้นฐานสามัญ

นางสาวนรัตฌ์ภมล วงค์วรรณ์
อาจารย์แผนกวิชาพื้นฐานสามัญ

นางสาวกมลวรรณ เพียชิน
อาจารย์แผนกวิชาพื้นฐานสามัญ

นางสาวหทัยชนก พลลา
อาจารย์แผนกวิชาพื้นฐานสามัญ