ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การบัญชี

นางสาวเสาวลักษณ์ จำปาศักดิ์
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

นางสาวอ้อมใจ ดำคล้าย
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี