การบัญชี

นางสาวอ้อมใจ ดำคล้าย
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

นางสาวปภาวี คนเพียร
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี