คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวสมประสงค์ ข้อยุ้น
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายไพวัลย์ เข็มมี
อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวสุภาวดี เจนศึก
อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ