ประวัติวิทยาลัย
ประวัติวิทยาลัย

             ประวัติจากความสำเร็จของ บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจด้านยานยนต์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และกรุงเทพ ฯ และบริษัทอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศไทย มานานกว่า 50 ปี ของ ดร.วิญญู - มาลิน คุวานันท์ ผู้ก่อตั้ง โค้วยู่ฮะกรุ๊ป ท่านทั้งสองตระหนักและสำนึกถึงบุญคุณของแผ่นดินไทย ด้วยการยึดมั่นในคุณธรรม ศีลธรรม มุ่งมั่นทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ และเล็งเห็นว่าการศึกษาด้านอาชีวศึกษาสามารถเป็นวิชาชีพติดตัวและเป็นทรัพย์สินที่ล้ำค่าที่สุดตลอดจนเป็นภูมิปัญญาที่นำไปประกอบสัมมาอาชีพได้ตลอดกาล ดังเจตนารมณ์ที่ว่า "การศึกษานำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน"

             จึงได้มอบหมายให้ นายจิรวุฒิ คุวานันท์ บุตรชายคนโต ก่อตั้งโรงเรียนเอกชน เพื่อสร้างสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานที่พร้อมพัฒนาคนเพราะเด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติ จากประสบการณ์ทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาจึงคิดว่า เราจะสร้างคนต่อไป นี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้าง โรงเรียนคุวานันท์

              ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 นายจิรวุฒิ คุวานันท์ เป็นผู้ก่อตั้ง/ผู้รับใบอนุญาต นายสุวิทย์ คุวานันท์ เป็นผู้จัดการ/นายทะเบียน และนางสาวอาริยา ธีรธวัช เป็นผู้อำนวยการ

               วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เปิดสอนหลักสูตรประเภทอาชีวศึกษาทั้งแผนกบริหารธุรกิจและช่างอุตสาหกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และต่อมาในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ได้เปลี่ยนชื่อ เป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดให้การตั้งชื่อของสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาใช้คำว่า เทคโนโลยีนำหน้าชื่อสถานศึกษา และเพื่อให้สอดคล้องกับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง