งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ดร.อาริยา  ธีรธวัช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์

นางสาวนรัตฌ์ภมล  วงค์วรรณ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


นางสาวสมประสงค์  ข้อยุ่น
หัวหน้างานข้อมูลศูนย์สารสนเทศ

นายไพวัลย์  เข็มมี
งานข้อมูลศูนย์สารสนเทศ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

          ) รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ

          ) พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยง สถานศึกษาอื่นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยอื่นรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   

) รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผลจัดเก็บ รักษาจัดทำ และบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียนและข้อมูลทางเศรษฐกิจ และสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่างๆในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง    

กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
         
) ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา        

) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก  

) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น