งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ดร.อาริยา  ธีรธวัช
อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์

นายสุทธิพงษ์  ท้าวนิล
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายสุรเกียรติ  จันทะมาตย์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษามีหน้าที่ภาระงานรับผิดชอบดังนี้

          1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่างๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา

          2. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆ ขึ้นในสถานศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.)

          3. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

          4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา

และผู้เข้ารับการอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปได้ตามนโยบายคุณธรรมขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์

          5. ส่งเสริมการศึกษา นันทนาการ และศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา

          6. ควบคุมและดำเนินการให้มีกิจกรรมหน้าเสาธง

          7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

          8. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

          9. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย