ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์พันธกิจ
วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์

             สถานศึกษาที่มีคุณภาพการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านอาชีวศึกษาและทางด้านวิชาชีพ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล

ปรัชญา

            สร้างผู้นำ สู่สังคม

อัตลักษณ์

            มารยาทดี มีวินัย

เอกลักษณ์

            เสาธงสูงเด่น เน้นคุณธรรม นำสู่สังคม

พันธกิจ

 1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศด้านทักษะวิชาชีพ ช่างยนต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การขายและการตลาด ควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม
 2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา โครงการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อนำไปใช้ในการบูรณาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในยุคศตวรรษที่ 21
 4. ส่งเสริมสนับสนุนในการบริหารจัดการการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี โดยความร่วมมือกับเครือข่าย ชุมชน สถานประกอบการได้อย่างทั่วถึง เสมอภาค และมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายการพัฒนาสถานศึกษา

 1. พัฒนาเทคโนโลยีศูนย์วิทยบริการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ วิชาชีพของครู นักเรียน นักศึกษา และชุมชน
 2. พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ
 3. พัฒนาผู้เรียนตามหลักคุณธรรมนำความรู้มุ่งไปสู่ เก่ง ดี มีสุข

ตราประจำวิทยาลัย

สัญลักษณ์

              รูปวงกลม 2 วง ซ้อนกัน วงกลมด้านนอกประกอบด้วย ชื่อวิทยาลัยภาษาไทย คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ และบอกที่ตั้ง คือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วงกลมด้านในประกอบด้วย รูปลูกโลกสวมหมวกบัณฑิตที่มีชื่อวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ คือ KUVANANT TECH อยู่ภายในหมวกบัณฑิต มีความหมายว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นความรู้สู่สากล

สีประจำวิทยาลัย

สีประจำวิทยาลัย คือ สีฟ้า หมายถึง ความสงบ สุขุม เยือกเย็น

พระพุทธรูปประจำวิทยาลัย

               พระพุทธรูปประจำวิทยาลัย คือ พระปางรำพึง เป็นพระพุทธรูปอยู่ในอิริยาบทประทับยืน พระหัตถ์ทั้งสองประสานยกขึ้นประทับที่พระอุระ (อก) พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย

               ประวัติ ขณะที่พระพุทธเจ้าประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้ต้นไทร พระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่า บุคคลในโลกนี้เปรียบเสมือนบัว 4 เหล่าดังนี้

 1. อุคฆฏิตัญญู คือ พวกที่สติปัญญาดี เมื่อฟังธรรมก็สามารถเข้าใจได้รวดเร็ว เสมือนดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำ เมื่อต้องแสงอาทิตย์ก็เบ่งบานทันที
 2. วิปจิตัญญู คือ พวกที่มีสติปัญญาปานกลาง เมื่อฟังธรรมแล้วพิจารณาตาม ฝึกฝนเพิ่มเติมจะเข้าใจได้ในเวลาอันไม่ช้า เสมือนดอกบัวที่ปริ่มน้ำซึ่งจะบานในวันถัดไป
 3. เนยยะ คือ พวกที่สติปัญญาน้อย เมื่อฟังธรรมแล้วพิจารณาตามและ ฝึกฝนอยู่เสมอ มีความขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อในที่สุดก็จะสามารถเข้าใจได้ เสมือนดอกบัวใต้น้ำซึ่งจะโผล่ขึ้นเบ่งบานในวันหนึ่ง
 4. ปทปรมะ คือ พวกไร้สติปัญญา แม้ได้ฟังธรรม ก็ไม่อาจเข้าใจ เปรียบเสมือนบัวที่จมอยู่กับโคลนตม ไม่มีโอกาสเบ่งบาน

          เมื่อพระพุทธองค์ทรงพิจารณาด้วยพระปรีชาญาณ ก็ทรงอธิษฐานว่าจะแสดงธรรมสั่งสอนเวไนยสัตว์ และตั้งพุทธปณิธานที่จะดำรงพระชนม์อยู่จนกว่าจะได้อยู่ประกาศพระพุทธศาสนาให้แพร่หลายสำเร็จประโยชน์แก่ชนทุกหมู่เหล่า