ช่างยนต์

นายสุทธิพงษ์ ท้าวนิล
หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์

ว่าที่ร้อยตรีสุรเกียรติ จันทะมาตย์
อาจารย์สาขาวิชาช่างยนต์

นายไพรัตน์ วันไชย์
อาจารย์สาขาวิชาช่างยนต์

นายณฐกร บุบผาวาส
อาจารย์สาขาวิชาช่างยนต์