ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ช่างยนต์

ว่าที่ร้อยตรีสุรเกียรติ จันทะมาตย์
หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์

นายสุทธิพงษ์ ท้าวนิล
อาจารย์สาขาวิชาช่างยนต์

นายไพรัตน์ วันไชย์
อาจารย์สาขาวิชาช่างยนต์

นางสาวกิตติยา ชุมภูมี
อาจารย์สาขาวิชาช่างยนต์

นายณฐกร บุบผาวาส
อาจารย์สาขาวิชาช่างยนต์

นายธนวัฒน์ ณีระพันธ์
อาจารย์สาขาวิชาช่างยนต์