ช่างยนต์

นายสุทธิพงษ์ ท้าวนิล
หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์

ว่าที่ร้อยตรีสุรเกียรติ จันทะมาตย์
อาจารย์สาขาวิชาช่างยนต์

นายไพรัตน์ วันไชย์
อาจารย์สาขาวิชาช่างยนต์

นายพงศกร มีชัยเจริญวงศ์
อาจารย์สาขาวิชาช่างยนต์

นายวิทยา วาปีโส
อาจารย์สาขาวิชาช่างยนต์

นายนันทวัฒน์ พรมแก้ว
นักศึกษาฝึกสอน สาขาวิชาช่างยนต์

นายทรนง ศรีพวงมาลัย
นักศึกษาฝึกสอน สาขาวิชาช่างยนต์