งานการเงิน
งานการเงิน

ดร.อาริยา  ธีรธวัช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์


นายวันชัยศิริ  พลหาญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวพยอม  เกิดบรรดิษฐ
หัวหน้างานบัญชี การเงิน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

            ๑. จัดทำเอกสาร ด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การฝากเงิน การถอนเงิน และการโอนเงินของสถานศึกษา

๒. รับผิดชอบการจ่ายเงินสดย่อยและจัดทำหลักฐานเอกสารการจ่ายเงินสดย่อย

๓. รับผิดชอบการจ่ายเช็คของวิทยาลัย และตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินให้ถูกต้อง

๔. รับผิดชอบการบันทึกการรับ  รายได้ต่างๆ และตรวจสอบเอกสารการับเงินให้ถูกต้อง

๕. ตรวจสอบเอกสารการวางบิลจากเจ้าหนี้  และจัดทำใบสำคัญจ่ายเงินทุกประเภท

๖. รับผิดชอบ และติดตามการเคลียร์เงินยืมทดรองของวิทยาลัย

๗. จัดทำยื่นใบภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย และนำส่งกรมสรรพากร

๘. จัดทำเอกสารนำส่งเงินสมทบครูและวิทยาลัย ให้กับภายนอก

๙ .จัดทำเอกสารนำส่งรายการแสดงการส่งเงินสมทบ กองทุนประกันสังคม

๑๐.จัดทำการนำส่งเอกสารเงินอุดหนุนรายบุคคล    เพื่อส่งให้กับหน่วยงานต้นสังกัด

๑๑. จัดทำการนำส่งเงินอุดหนุนตามประมาณการ  เพื่อส่งให้กับหน่วยงานต้นสังกัด

๑๒. จัดทำการนำส่งเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปีของรัฐบาลตามสิทธิ์นักเรียนได้รับ

๑๓. สรุปและการติดตามค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของวิทยาลัย ให้กับครูที่ปรึกษาทราบทุกภาคเรียน การศึกษา

๑๔. ให้คำแนะนำ  ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษา ในการเบิก-จ่าย ให้ถูกต้อง

๑๕. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

๑๖. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย