ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
8. ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลตลาดแรงงาน ปีการศึกษา 2562