4. ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ระบบทวิภาคี ประเภทอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคยานยนต์ (รับผู้จบสาขาอื่น หรือ ม.6)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.54 MB
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ระบบทวิภาคี ประเภทอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคยานยนต์ (รับผู้จบ ปวช.)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.18 MB
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ระบบปกติ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานการบัญชี (รับผู้จบ ปวช.)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.22 MB
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ระบบปกติ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการบัญชี (รับผู้จบสาขาอื่น หรือ ม.6)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.49 MB
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ระบบทวิภาคี ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการบัญชี (รับผู้จบสาขาอื่น หรือ ม.6)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.49 MB
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ระบบทวิภาคี ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการบัญชี (รับผู้จบ ปวช.)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.25 MB
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ระบบปกติ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานธุรกิจดิจิทัล (รับผู้จบ ปวช.)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.26 MB
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ระบบปกติ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานธุรกิจดิจิทัล (รับผู้จบสาขาอื่น หรือ ม.6)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.51 MB
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ระบบทวิภาคี ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานธุรกิจดิจิทัล (รับผู้จบ ปวช.)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.27 MB
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ระบบทวิภาคี ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานธุรกิจดิจิทัล (รับผู้จบสาขาอื่น หรือ ม.6)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.52 MB
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ระบบปกติ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการตลาด (รับผู้จบสาขาอื่น หรือ ม.6)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.46 MB
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ระบบปกติ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการตลาด (รับผู้จบ ปวช.)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.23 MB