งานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
งานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ดร.อาริยา  ธีรธวัช
อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์

นางสาวนรัตฌ์ภมล  วงค์วรรณ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสุทธิพงษ์  ท้าวนิล
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานวิจัยพัฒนานวตกรรมและสิ่งประดิษฐ์มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา เกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพและประโยชน์โดยรวมของชุมชนและท้องถิ่น

๒. วิเคราะห์วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียน การสอน การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา  ในการจัดการเรียนการสอนการใช้อาคารสถานที่และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา

๓. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิเคราะห์และการประเมินผลการจัด การเรียน การสอน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา

๔. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๕. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น